Juridische informatie

Inleiding

Door deze website te gebruiken of te raadplegen, stemt u in met onderstaande gebruiksvoorwaarden. KBR behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden om het even wanneer te wijzigen. Belangrijke aanpassingen worden aangekondigd op de homepage.

 

Aansprakelijkheid

Algemeen kan KBR niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die een impact hebben op de verspreiding van informatie op haar website.
KBR behoudt zich de mogelijkheid voor om de website of een deel daarvan te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding van welke aard ook.

KBR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover u of derden voor om het even welke wijziging, onderbreking, opschorting of afschaffing van de website.
Indien KBR links creëert met andere websites, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het bestaan van die andere websites.

KBR is niet aansprakelijk voor de informatie op de websites die op haar server zijn ondergebracht en waarvan de lijst hierna volgt:

Onder voorbehoud van de toepasbare wettelijke of reglementaire bepalingen kan KBR niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade, meer bepaald – zonder beperking – winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens (anders dan persoonsgegevens) of van onroerende goederen die het gevolg kan zijn van het gebruik van de website dan wel van de onmogelijkheid om de website te gebruiken. Inzonderheid is KBR niet aansprakelijk voor eender welke gebeurtenis in verband met haar website en/of om het even welke website van derden. Meer bepaald kan KBR niet aansprakelijk worden gesteld indien haar website volledig of gedeeltelijk wordt gehackt noch voor de schade die u of een derde als gevolg daarvan zou kunnen oplopen.

 

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de website verleent geen enkel recht van intellectuele eigendom aan de gebruiker. De inhoud van deze website blijft exclusief eigendom van KBR.

Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen die op de website worden gereproduceerd, worden beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom. Daarom is alleen gebruik voor privé-doeleinden toegestaan. Eender welk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en/of een inbreuk op het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of eender welke andere geldende bepaling die toepasbaar zou zijn op het vlak van intellectuele eigendom.

Het is bijgevolg verboden om een van de elementen van de website en de website zelf volledig of gedeeltelijk te reproduceren, af te beelden, te verspreiden, in de handel te brengen, te wijzigen of over te dragen, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van KBR.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een deel daarvan (hacking, namaak enzovoort) kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

 

Privacy en persoonsgegevens

KBR vindt het belangrijk haar bezoekers en gebruikers een goede dienstverlening aan te bieden. Daarvoor verzamelt en verwerkt KBR bepaalde persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

KBR houdt een dataverwerkingsregister bij, waarin alle soorten persoonsgegevens opgesomd staan die de instelling verwerkt. U vindt er hoe ze verwerkt worden, waar ze vandaan komen en met wie ze gedeeld worden. U kunt dit register inkijken op eenvoudige aanvraag.

Hieronder stellen we u op de hoogte van de verzameling en verwerking van gegevens en van uw rechten.

 

Deze gegevens verzamelen wij

Indien u gebruik wenst te maken van bepaalde diensten van KBR (waaronder het consulteren van werken) dient u akkoord te gaan met het (tijdelijk) bewaren en verwerken van uw gegevens. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan die waarvoor u toestemming heeft gegeven. Indien u hier niet mee akkoord gaat, krijgt u geen toegang tot bepaalde diensten van KBR.

Bij het bezoek van de website en de online catalogus worden volgende gegevens geanonimiseerd verzameld en verwerkt:

 • Uw IP-adres en andere basisinformatie zoals uw browser en besturingssysteem.
 • Datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website.
 • Hoe u op deze website bent terechtgekomen, vb. via een bepaalde zoekmachine.
 • De manier waarop u de website bezoekt (pagina’s, muiskliks, …).
 • Alle informatie die u ons daarnaast vrijwillig verstrekt.

De pagina’s die u op deze website bekijkt, kunt u via buttons delen op sociale media (Facebook, Twitter,…). Wanneer u deze buttons gebruikt, plaatst de derde partij in kwestie ook cookies en kan ze dus bepaalde gegevens van uw websitebezoek registreren. In de privacy policy van het bedrijf in kwestie vindt u hierover de meest recente informatie.

Bij de registratie op onze nieuwsbrief of indien u zich inschrijft voor een specifieke actie worden volgende gegevens gevraagd en bewaard:

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Postcode;
 • Taalkeuze.

Uw gegevens worden opgeslagen in de database van Measuremail. Deze gegevens worden enkel gebruikt om u de nieuwsbrief in de juiste taal te bezorgen. Wilt u zich uitschrijven, dan klikt u op de link ‘Uitschrijven’ die u onderaan in elke e-mail vindt.

Indien u een formulier invult op de website (contact, klacht, evenement, bestelling) worden volgende gegevens verzameld, bewaard en verwerkt in functie van uw vraag of klacht:

 • Naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens voor bestellingen;
 • Alle informatie die u ons daarnaast vrijwillig verstrekt.

Indien u een KBR-account heeft of over een lezerskaart beschikt worden volgende gegevens verzameld, bewaard en verwerkt in functie van uw lidmaatschap:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Foto die op uw e-ID staat (wordt overgenomen voor uw lezerskaart)
 • Andere vrijwillig verstrekte gegevens.

De gegevens die we verzamelen kunnen worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden van KBR. KBR gebruikt deze gegevens voor het beheer van haar relaties met haar (website)bezoekers en lezers. Ze kunnen ook gebruikt worden om eventuele misbruiken en onregelmatigheden te bestrijden.

 

Uw gegevens en derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens nooit doorgeven of verkopen aan derde partijen.

 

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 • U heeft het recht uw gegevens gratis in te kijken en informatie te vragen over de verwerking van deze gegevens.
 • U heeft het recht uw gegevens gratis te (laten) wijzigen.
 • U heeft het recht gratis uw gegevens te laten verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

Indien u het recht wenst uit te oefenen uw gegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen, kunt u altijd contact met ons opnemen op cevinpl@xoe.or. Spreek gerust ook een onthaalmedewerker ter plaatse aan of bezorg ons uw vraag schriftelijk:

Secretariaat van de Algemene directie van KBR
Keizerslaan 4
1000 Brussel

Wees zo specifiek mogelijk, dan kunnen we uw vraag snel en correct behandelen. Het is belangrijk dat u uw identiteit duidelijk bewijst bij uw aanvraag, anders kunnen wij die aanvraag niet behandelen.

 

Data Protection Officer

KBR heeft een interne Data Protection Officer (DPO) aangesteld: Hannes Lowagie. U kunt contact met hem opnemen via cevinpl@xoe.or.

 

Cookies

Deze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd door de website die u bezoekt, in dit geval KBR-website. Cookies zorgen ervoor dat de site bepaalde informatie over uw bezoek opslaat, zoals uw voorkeurstaal. Dit maakt uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u.

Wij gebruiken cookies voor volgende redenen:

 • Uw voorkeuren: om uw taalvoorkeur te bewaren voor een volgend bezoek.
 • Analyse: hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel. Via Google Analytics krijgen we o.a. zicht op ons websiteverkeer en het aantal bezoekers. Alle gegevens zijn volledig geanonimiseerd en kunnen bijgevolg op geen enkele manier geïdentificeerd worden door KBR of door Google. U kunt op elk moment aangeven dat u niet wilt dat Google Analytics uw websitebezoeken analyseert. Installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De Facebook-pixel slaat informatie op over uw bezoek gelinkt aan online advertenties. U kunt op elk moment aangeven dat u niet wilt dat Facebook uw websitebezoeken analyseert. Dat kan heel eenvoudig via de pagina advertentievoorkeuren.
 • Uw gebruikerservaring verbeteren: hiervoor maken we gebruik van Hotjar. Hotjar is een dienst die ons toestaat te zien hoe mensen onze website gebruiken (vb.: hoeveel tijd spendeert men per webpagina, op welke links wordt er geklikt, …). Met deze gegevens verbeteren we onze online dienstverlening en stellen we uw gebruikerservaring op punt. De verzamelde data worden volledig geanonimiseerd bewaard en kunnen niet geïdentificeerd worden door KBR of door Hotjar zelf. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de privacy policy van Hotjar. U kunt bovendien steeds aangeven dat u niet wilt dat Hotjar uw gebruikersdata (besturingssysteem, websitegebruik, …) bewaart, via de ‘disable’-knop op de Hotjar website.

Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Eigendomsrechten en individuele aansprakelijkheid

Door uw mening te kennen te geven in een van de rubrieken op de website van KBR of door eender welke inhoud mee te delen, behalve in het kader van het e-depot, doet u tegenover KBR uitdrukkelijk en gratis afstand van alle rechten van intellectuele eigendom in verband daarmee, meer bepaald van het recht van reproductie, afbeelding, aanpassing, op eender welke dragers en in om het even welke formaten die vandaag al dan niet bekend zijn, voor de hele wereld en voor de duur van de bestaande of toekomstige intellectuele eigendom.

Wanneer u een bericht publiceert op de website van KBR, verbindt u zich ertoe de wet na te leven en meer bepaald niemand te belasteren, te misleiden, geen racistische inhoud of inhoud strijdig met de goede zeden te verspreiden, niemand te pesten of te bedreigen en geen inbreuk te begaan op andermans rechten zoals het recht op privé-leven, het portretrecht en het recht op menselijke waardigheid.
U bent als enige aansprakelijk voor de inhoud van uw bericht. Bijgevolg vrijwaart u KBR tegen elk verhaal en/of rechtsvorderingen die welke persoon ook zou kunnen instellen als gevolg van het verspreiden van uw bericht op de website van KBR.

KBR behoudt zich de mogelijkheid voor om, naar eigen goeddunken, eender welk bericht al dan niet op haar website te publiceren, te wijzigen, online te bewaren of te schrappen, om het even wanneer en zonder u daarvan voorafgaand op de hoogte te brengen.

 

Toepasbaar recht – Geschillen

Het Belgisch recht is toepasbaar op de website en in geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Als u niet tevreden bent over het antwoord of de maatregelen van de persoon die uw gegevens verwerkt, nadat u een van uw rechten heeft uitgeoefend (art. 77 tot 80 van de GDPR), kunt u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Lees hier meer over de mogelijkheden

 

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over uw gegevens en de verwerking daarvan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op cevinpl@xoe.or. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen rond privacy en de bescherming, bewaring en verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor andere vragen verwijzen we u graag door naar het contactformulier.

Wie dat wenst, kan ook bijkomende inlichtingen verkrijgen over de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
pbagnpg@ncq-ton.or

 

Contactgegevens

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)
Keizerslaan 4
B-1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 519 53 11
vasb@xoe.or
BTW-nummer: BE0875.395.207