Reglement voor bestellen en publiceren van reproducties

Reproductie bestellen

Voorwaarden voor de bestelling van reproducties

 1. KBR levert enkel reproducties van documenten waarvan zij de eigenaar is of waarvan de eigenaar de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Al wie een reproductie vraagt, wordt geacht de wettelijke bepalingen ter zake na te leven, in het bijzonder de wetgeving op het auteursrecht. KBR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van door haar geleverde fotografische reproducties.
 3. Niemand mag een door KBR geleverde reproductie verkopen of publiceren zonder daarvoor de toestemming te hebben gekregen. KBR doet geen afstand van haar negatieven en levert geen negatieve microfilms.
 4. De persoonlijke gegevens die u invult op het formulier worden alleen gebruikt om uw bestelling af te handelen. Nadien worden ze geanonimiseerd gebruikt voor onze statistieken.
 5. Elke aanvraag van een reproductie wordt voorgelegd aan de verantwoordelijke van de dienst waar het document wordt bewaard, of aan zijn gemachtigde. Indien de staat van het boek of het document geen reproductie toelaat, wordt de bestelling geannuleerd.
 6. Voor dringende bestellingen kan een versnelde procedure worden ingezet. In dat geval wordt het tarief verdubbeld en worden de gevraagde reproducties binnen een termijn van maximum vijf werkdagen verstuurd. In elk geval moet voorafgaandelijk contact worden opgenomen met de dienst Digit, die, afhankelijk van de mogelijkheden van het atelier, al dan niet op de vraag zal ingaan.
 7. Betalingsorders moeten verplicht in euro (EUR) worden gesteld op onderstaand rekeningnummer:

IBAN : BE95 6790 0017 0758 (BIC: PCHQBEBB)
KBR – Keizerslaan 4 – 1000 Brussel

Voorwaarden voor publicatie van reproducties

 1. Voor elke publicatie van documenten die toebehoren aan KBR moet, door middel van het daartoe bestemde formulier, een vraag om toestemming worden gericht aan de Algemeen directeur of zijn gemachtigde.
 2. De persoonlijke gegevens die u invult op het formulier worden alleen gebruikt om uw bestelling af te handelen. Nadien worden ze geanonimiseerd gebruikt voor onze statistieken.
 3. Enkel originele, door KBR geleverde reproducties mogen voor publicatie worden gebruikt.
 4. Al wie een reproductie publiceert, wordt geacht de wettelijke bepalingen ter zake na te leven, in het bijzonder de wetgeving op het auteursrecht.
 5. Voor elk hergebruik van reproducties (met inbegrip van het gebruik voor vertalingen en heruitgaven) moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
 6. Niemand mag een door KBR geleverde reproductie doorgeven aan derden, tenzij met de toestemming van de Algemeen directeur of zijn gemachtigde. In geen geval mag een door KBR geleverde reproductie worden doorverkocht.
 7. Elk gereproduceerd document moet vergezeld gaan van de vermelding ‘KBR’ en van zijn exacte referentie, zoals in volgend voorbeeld: KBR – Prentenkabinet – S.V 23489.
 8. U moet een gratis exemplaar doneren van elke publicatie die een reproductie bevat van een document dat toebehoort aan KBR. Als het een publicatie in een tijdschrift of een collectief werk betreft, kan een overdruk van het artikel of de bijdrage volstaan. Stuur de publicatie op naar het volgende adres:

  KBR, Dienst Digit (-4)
  Gerechtsplein 9
  B-1000 Brussel.

  Vermeld duidelijk dat het om een reproductie gaat. Wanneer de publicatie onder het wettelijk depot valt, hoeft u geen extra exemplaar op te sturen. De exemplaren van het wettelijk depot zijn in dit geval voldoende en kunnen worden verzonden volgens de richtlijnen van het wettelijk depot.
 9. Voor online publicaties wordt de resolutie van de afbeeldingen beperkt tot 72 dpi.
 10. De reproductie van een volledig werk moet het voorwerp uitmaken van een speciale overeenkomst die uitsluitend tot de bevoegdheid behoort van de Algemeen directeur van KBR, die de voorwaarden en rechten bepaalt. In alle gevallen mag KBR voor eigen gebruik maximum tien exemplaren voorbehouden.
 11. BR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van door haar geleverde fotografische reproducties.
 12. Elke publicatie van een reproductie van een document dat toebehoort aan KBR, is onderworpen aan copyright, ongeacht de drager.
 13. Voor publicaties met een strikt wetenschappelijk of educatief karakter kan de Algemeen directeur of zijn gemachtigde een vrijstelling van de betaling van reproductierechten toekennen. De motivering moet in het overeenstemmende vak op het reeds geciteerde formulier worden uiteengezet.
 14. Het copyright wordt verleend voor één uitgave en één taal. KBR kan geen afstand van wereldrechten toestaan.
 15. Betalingsorders moeten verplicht in euro (EUR) worden gesteld op onderstaand rekeningnummer:

IBAN : BE95 6790 0017 0758
BIC : PCHQBEBB
KBR
Keizerslaan 4
1000 Brussel

Publicatierechten aanvragen