Wet van 8 juli 2018 tot wijziging van de wet van 8 april 1965

(Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018)

8 JULI 2018. – Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 1 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, vervangen bij de wet van 19 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste, het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt:
“Volgens de door de wet gestelde voorwaarden, binnen de door de Koning vastgestelde grenzen en volgens de door hem bepaalde nadere regels, moeten de publicaties van alle aard, die vermenigvuldigd worden door middel van de drukkunst of van enige andere werkwijze, met inbegrip van de microfilms en documenten die verschijnen op digitale dragers van alle aard, in één exemplaar, gedeponeerd worden bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Van deze verplichting worden de cinematografische procédés alsook de online publicaties die privégegevens bevatten of enkel bestemd zijn voor een beperkte groep van personen en toegankelijk zijn met behulp van een gebruiksnaam (login) en een wachtwoord, uitgesloten.
Onder digitale drager worden alle publicaties verstaan die bij het publiek worden verspreid op dragers waarvan de Koning de aard en de eigenschappen bepaalt.
Van de niet-periodieke publicaties, boeken en brochures worden twee papieren exemplaren gedeponeerd.”;

2° een nieuw lid wordt tussen het derde lid en het vierde lid ingevoegd, luidende:
“Onverminderd de bepalingen van het derde lid wordt, wanneer de publicatie bij het publiek wordt verspreid op papieren en op digitale drager, de publicatie op digitale drager eveneens gedeponeerd. “.

Art. 3. In artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 19 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt:
“Het depot is verplicht voor de in België uitgegeven publicaties en, binnen de door de Koning vastgestelde grenzen en de door hem bepaalde nadere regels, voor de in het buitenland uitgegeven publicaties waarvan de auteur of een der auteurs in België is gedomicilieerd.”;

2° het derde lid wordt vervangen als volgt:
“Het depot wordt van ambtswege verricht voor elke uitgave van de boeken en brochures, microfilms en digitale dragers van alle aard.”;

3° het vierde lid wordt vervangen als volgt:
“Voor de andere publicaties kan het depot worden voorgeschreven bij speciale beslissing van de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België.”.

Art. 4. Artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet, wordt vervangen als volgt:
“Onder de werken die tot betaling aanleiding geven, wijst de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek die aan, waarvan het depot voorlopig is; in de loop van de maand die volgt op de neerlegging, beslist hij ofwel dat het werk definitief wordt aangekocht, ofwel dat het zonder vergoeding wordt teruggeven.”.

Art. 5. In artikel 6 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1, worden de woorden “bij de post” opgeheven;

2° in § 3, tweede lid, worden de woorden “ter post” opgeheven;

3° in de Franstalige versie van paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden “par la poste du pli” vervangen door het woord “du”.

Art. 6. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3, 1° en 2°.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven, te Brussel 8 juli 2018.

FILIP

Van Koningswege :
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
De Staatscretaris voor Wetenschapsbeleid,
Z. DEMIR
Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS