Wet van 25 april 2014

25 APRIL 2014. – Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2014)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 6 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt paragraaf 1;

2° het tweede lid dat paragraaf 2 wordt, wordt vervangen als volgt :

” § 2. De overtreder die zich aan zijn verplichtingen heeft onttrokken, kan worden bestraft met een administratieve boete van 156 tot 1.500 euro of, in geval van herhaling binnen het jaar volgend op een eerste overtreding, van 300 tot 6.000 euro.”;

3° het derde lid wordt opgeheven;

4° het vierde lid wordt vervangen door de volgende paragraaf:

” § 3. De Algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek van België of, per delegatie, het diensthoofd van het wettelijk depot legt de boetes op als bedoeld in § 2.

De boete moet worden betaald binnen een termijn van 20 dagen te rekenen vanaf de formele ingebrekestelling. De kennisgeving heeft uitwerking de derde dag na de verzending van de ter post aangetekende brief waarin de boete wordt geïnstrumenteerd.

De overtreder die de boete betwist heeft twee maanden de tijd om beroep aan te tekenen bij de rechtbank van eerste aanleg.”

Art. 3. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2014.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,

Ph. COURARD