Digitalisering

Sinds een tiental jaar digitaliseert KBR haar collecties, zowel om ze preventief te conserveren als om ze online beschikbaar te maken. Om deze opdracht goed uit te voeren richtte de instelling in 2011 de dienst Digitalisering op die de uitvoering van de digitaliseringsprojecten coördineert.

Digitalisering op aanvraag

 

 

 

Erfgoed digitaliseren

Digitalisering is de stelselmatige reproductie in digitale vorm van documentair en artistiek erfgoed dat wordt bewaard in erfgoedinstellingen. Het doel is om het erfgoed raadpleegbaar te maken op een computer, en dit op een begrijpelijke en wetenschappelijk betrouwbare manier. Daarvoor is een systematische aanpak nodig voor het vastleggen van de beelden en moeten er ook consequent onderling uitwisselbare en gestructureerde metadata voorzien worden.

We digitaliseren ook om de originele stukken preventief te conserveren. De digitaliseringsstations die KBR gebruikt zijn speciaal ontworpen om alle informatie van een bron op te slaan zonder die bron te beschadigen. De beelden en metadata die zo geproduceerd worden, vormen bestanden die blijvend worden opgeslagen op een server in het kader van een duurzaam beleid van digitale archivering.

Ontdek onze digitaliseringsprojecten

 

 

3 redenen om te digitaliseren

De informatiemaatschappij heeft geleid tot nieuwe opdrachten voor erfgoedinstellingen in het algemeen en voor bibliotheken in het bijzonder: ze dienen een publiek te bereiken buiten hun muren. Hiervoor is digitalisering van onschatbare waarde.

Waarom erfgoed verspreiden in digitale vorm?

  1. Het werk van onderzoekers vergemakkelijken.
  2. De nieuwsgierigheid bevredigen van liefhebbers die graag nieuwe kennis verwerven.
  3. De collectie toegankelijk maken voor wie niet fysiek ter plaatse kan komen door de te grote afstand of door beperkte mobiliteit.

 

Ons digitaliseringsbeleid

Met haar digitaliseringsbeleid wil KBR tegemoetkomen aan deze drie verwachtingen. Het succes van digitalisering steunt op twee vereisten:

  • systematisch gestructureerde beschrijvende metadata produceren die wetenschappelijk worden gevalideerd
  • kwaliteitsvolle beelden produceren die voldoen aan alle eisen op vlak van belichting, kleur en scherpte

Het digitaliseringsbeleid van KBR houdt ook rekening met de auteursrechten.

Ons erfgoed wordt ook toegankelijk gemaakt via een steeds groter aantal complementaire websites en digitale portaalsites. KBR volgt de internationale voorschriften in deze domeinen, om zo de onderlinge uitwisselbaarheid te kunnen garanderen van de gedigitaliseerde corpora die hier worden geproduceerd.

 

Prioriteiten: 5 selectiecriteria

1. KBR geeft voorrang aan:

  • werken van Belgische auteurs, uitgegeven in België
  • werken in verband met de geschiedenis van de gebieden die samenvallen met het grondgebied van het huidige België

2. Daarbinnen wordt voorrang verleend aan de kwetsbaarste collecties, die niet langer kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal omdat ze te zeer beschadigd zijn of omdat ze te kwetsbaar zijn.

3. Toch wil het digitaliseringsbeleid vooral de diversiteit van het erfgoed van de instelling weerspiegelen. Daarom zijn er niet alleen digitaliseringsprogramma’s voor fondsen met courante drukwerken en kranten maar ook voor oude drukwerken, handschriften, de muziekverzamelingen, de fondsen met tekeningen en prenten, het cartografisch erfgoed en de collecties van munten en penningen. Uiteraard wordt er bijzondere aandacht verleend aan de topstukken van KBR.

4. Voor zover mogelijk krijgen rechtenvrije corpora voorrang op de bronnen waarop nog rechten gelden. Dit omdat we zoveel mogelijk gedigitaliseerde fondsen online willen brengen.

5. Tot slot is het niet mogelijk een gedigitaliseerd corpus te verspreiden zonder metadata. Daarom worden alleen de bronnen die al over bruikbare beschrijvende metadata beschikken, opgenomen in de digitaliseringsprogramma’s.

Contact
Contacteer de dienst Digitalisering