Bruikleen

De Koninklijke Bibliotheek bewaart talloze stukken van groot historisch, wetenschappelijk en artistiek belang die deel uitmaken van het nationale of werelderfgoed. Jaarlijks worden documenten of werken in bruikleen gegeven aan tentoonstellingen in binnen- of buitenland.

Bruikleenaanvraag indienen

Dien uw bruikleenaanvraag ten minste 6 maanden vóór de opening van de tentoonstelling schriftelijk in bij de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, op het volgende adres:

Mevrouw Sara Lammens
Algemeen directeur
Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4
B-1000 Brussel

Uw dossier dient de volgende documenten te bevatten:

Zodra wij de bruikleenaanvraag ontvangen hebben, stuurt de verantwoordelijke die het dossier opvolgt een bewijs van ontvangst op.

 

Onderzoek van de aanvraag

De algemeen directeur neemt de definitieve beslissing over de bruikleenaanvraag, na advies van de betrokken conservators en van de restaurateurs.

Ze beoordelen de volgende criteria:

 • de wetenschappelijke / culturele waarde van het project;

 • de staat van het (de) object(en);

 • de voorwaarden voor beveiliging, bewaring en onthaal in de instelling die de bruikleen aanvraagt;

 • de beschikbaarheid van het (de) gevraagde object(en).

Na gunstig advies ontvangt u een officiële brief met het akkoord. Deze brief bevat de bruikleenovereenkomst waarvan u twee exemplaren dient te ondertekenen.

 

Onze bruikleenvoorwaarden

De bruikleennemer neemt de volgende kosten op zich:

 • verzekering;

 • conditioneren, verpakken, vervoeren en opstellen;

 • begeleiding op de heen- en terugreis;

 • onderdak en vergoeding per diem van de begeleider.

In voorkomend geval betaalt hij ook de volgende kosten:

 • restauratie;

 • inlijsting;

 • foto’s of microfilm van het object voor de verzekering of het rapport over de staat waarin het object zich bevindt;

 • foto’s en reproducties voor de catalogus.

De bruikleennemer verbindt zich ertoe de volgende zaken gratis te bezorgen aan de Koninklijke Bibliotheek:

 • 1 catalogus per afdeling die objecten in bruikleen geeft, voor elke taal waarin de catalogus is verschenen;

 • 2 uitnodigingen en 2 affiches voor elke taal waarin ze worden gedrukt, ter documentatie;

 • 2 toegangsbewijzen voor het personeel van de Koninklijke Bibliotheek en permanente toegang voor een personeelslid.

   

Foto’s en publicatierechten

Foto’s van de werken worden, in principe, uitsluitend gemaakt door de dienst Fotografie van de Koninklijke Bibliotheek, op kosten van de bruikleennemer. Reproducties bestellen doet u ten minste 4 maanden vóór de opening van de tentoonstelling.

Publicatierechten aanvragen >>

 

Aanvraag wijzigen

Een aanvraag van bijkomende bruikleen, een wijziging van data, van plaats, enzovoort moet u ten minste 3 maanden op voorhand per post verzenden naar de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

 

Bruikleen verlengen

Verstuur uw verzoek tot verlenging van de bruikleen 4 weken op voorhand per post naar de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek.

 

Aanvraag annuleren

Stuur uw vraag tot annulering zo snel mogelijk schriftelijk naar de algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek. De al gemaakte kosten (restauratie, inlijsten …) blijven ten laste van de bruikleennemer.

 

Contactpersoon

Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met:

De heer Benoît Labarre
Registrar
Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg
B-1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 519 55 93

E-mail: loans@kbr.be