Koninklijk Besluit van 14 februari 2008

14 FEBRUARI 2008. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, inzonderheid op artikel 1, vervangen bij de wet van 19 december 2006 en op artikelen 3 en 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, inzonderheid op artikelen 1 tot 4, op artikel 9, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 februari 1979 en op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 april 2007;

Gelet op het advies nr. 43.006/4 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister belast met het Wetenschapsbeleid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1965 tot uitvoering van de wet van 8 april 1965 houdende instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, waarvan de huidige tekst artikel 1bis zal vormen, wordt vervangen als volgt :

«Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder :

– « wet », de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België;

– « Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek », de algemeen directeur van de federale wetenschappelijke instelling Koninklijke Bibliotheek van België, geplaatst onder het gezag van de Minister die tot wiens bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort en opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk beheer;

– «Wettelijk depot », de dienst van de instelling waarvan de personeelsleden, onder het gezag van de hoofdconservator, belast zijn met het dagelijks beheer en de bewaring van het wettelijk depot als bedoeld bij de wet;

– « exemplaar van een werk », elke publicatie of document als bedoeld bij artikel 1 van de wet, tenzij het in de tekst anders is bepaald. ».

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit, dat artikel 1bis wordt, worden de woorden « voornoemde van 8 april 1965 » geschrapt.

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

« Art. 2. Overeenkomstig artikel 2, eerste tot derde lid, van de wet is wettelijk depot verplicht voor alle niet-periodieke werken van ten minste vijf bladzijden, de omslag bladzijden niet inbegrepen. Tot deze categorie behoren onder meer verzamelingen van teksten, van foto’s, van platen uit het domein van kunst of wetenschap die bestaan uit afzonderlijke bladen welke onder eenzelfde omslag zijn samengevoegd, alsook aardrijkskundige kaarten en andere kaarten vergezeld van een gedrukte tekst.

Het wettelijk depot is, behoudens een speciale beslissing van de hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, niet van toepassing op werken die volledig of hoofdzakelijk voor reclamedoeleinden bestemd zijn of van kortstondig belang zijn, zoals catalogussen en prospectussen van handelsondernemingen, telefoongidsen, dienstregelingen, prijslijsten, kalenders en agenda’s. ».

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°) het eerste lid wordt vervangen als volgt : « De in België uitgegeven of gepubliceerde werken moeten worden gedeponeerd binnen vijftien werkdagen volgend hetzij op de datum waarop zij voor het eerst werden uitgegeven of verspreid, hetzij op de kennisgeving van de speciale beslissing van de hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek, genomen overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de wet »;

2°) in het tweede lid worden de woorden « uitgegeven publicaties » vervangen door de woorden « uitgegeven of gepubliceerde werken ».

Art. 5. Artikel 4, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

« De deposant die een stuk over de post verzendt, moet die verzending niet frankeren : deze laatste wordt dan door de Koninklijke Bibliotheek, naargelang het geval, terugbetaald aan de Post of de koerierdienst die ze heeft vervoerd. Die uitgaven zijn voor rekening van de begroting van de Staatsdienst voor afzonderlijk beheer, Koninklijke Bibliotheek van België. ».

Art. 6. Artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 februari 1979, wordt vervangen als volgt :

« Art. 9. Wanneer de prijs van een werk meer dan 250 euro bedraagt, wordt deze voldaan ten laste van de begroting van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer, de Koninklijke Bibliotheek van België, tenzij het werk teruggegeven wordt. Het voormelde bedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar aangepast aan de index van de consumptieprijzen, met als referentie-index die van de maand december 2007 : het aldus verkregen resultaat wordt naar beneden afgerond. ».

Art. 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht :

– de 7e rubriek wordt aangevuld met de woorden « voor een publicatie of een document »;

– er wordt een 9e rubriek ingevoegd, luidende : « de technische gegevens voor een werk uitgegeven op microfilm en

op een digitale of soortgelijke drager »;

2°) het artikel wordt aangevuld met volgend lid : « De Koninklijke Bibliotheek publiceert voormelde formulieren alsook

de bijbehorende richtlijnen op haar website. ».

Art. 8. Onze Minister belast met het Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister belast met het Wetenschapsbeleid,

Mevr. S. LARUELLE