Wet van 19 december 2006

19 DECEMBER 2006. – Wet van 19 december 2006 tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers (Belgisch Staatsblad van 23 maart 2007)

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 1 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, als gewijzigd bij de wet van 30 juni 1994, wordt vervangen als volgt:

« Artikel 1. Volgens de door de wet gestelde voorwaarden, binnen de door de Koning vastgestelde grenzen en volgens de door hem bepaalde nadere regels, moeten de publicaties van alle aard, die vermenigvuldigd worden door middel van de drukkunst of van enige andere werkwijze, met inbegrip van de microfilms en documenten die verschijnen op numerieke of soortgelijke dragers en met uitzondering van de cinematografische procédés, in één exemplaar, gedeponeerd worden bij de Koninklijke Bibliotheek van België.

Onder numerieke drager wordt verstaan alle publicaties die worden gepubliceerd op materiële dragers zoals een diskette, een CDw, een CD-rom of een DVD, met uitzondering van de online publicaties.

Van de niet-periodieke publicaties, boeken en brochures worden twee exemplaren gedeponeerd.

De Koning kan het aantal exemplaren van de in het eerste lid bedoelde publicaties verhogen. »

Art. 3. In artikel 2, derde volzin van dezelfde wet, worden de woorden “microfilms en numerieke of soortgelijke dragers” ingevoegd tussen de woorden “boeken en brochures” en de woorden “alsook voor de”.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 19 december 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie en Wetenschapsbeleid,

M. VERWILGHEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

Mevr. L. ONKELINX