Wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837

(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2017)

25 DECEMBER 2016. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijk instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijk instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 2, tweede lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 1999 en 25 februari 2008;

Gelet op het advies van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België, gegeven op 29 november 2016;

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 20 april 1965, nodig is de lijst van de statutaire opdrachten van de instelling bij te werken;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Bibliotheek van België worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1°) het eerste streepje wordt vervangen als volgt : ?het verwerven en het bewaren, door wettelijk depot, van publicaties verschenen op het grondgebied van België en gepubliceerd in het buitenland door auteurs die in België gedomicilieerd zijn. Zij verwerft ook publicaties over België verschenen in het buitenland. Die aanwinsten worden verricht ongeacht de gebruikte drager?;

2°) in het tweede streepje, worden de woorden ?wetenschappelijke en documentaire gegevens? vervangen door de woorden ?wetenschappelijke, archivistische of documentaire gegevens?;

3°) een nieuwe streepje wordt aangevuld luidend als volgt: ?het bijeen brengen per inventarissen van websites in verband met op de opdrachten van de Koninklijke Bibliotheek van België, met uitzondering van blogs en private websites.?.

Art. 2. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

?Art. 5 – De Koninklijke Bibliotheek van België beheert Librarium en de Librije van de Hertogen van Bourgondië.?

Art. 3. Artikel 6 van dezelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid,

Mevr. E. SLEURS